All rights reserved.
(c) Hakobo 2018

WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI
Czytelność obrazów / Readability of Images

Konferencja stanowi pokłosie wystawy retrospektywnej Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, prezentowanej w Muzeum Sztuki w Łodzi w sezonie zimowym 2010/2011. Jest ona pierwszą międzynarodową sesją naukową poświęconą dziełu Strzemińskiego od 1994 roku. Podobnie jak wystawa, konferencja będzie rodzajem obrazu następczego twórczości wybitnego artysty modernistycznego. Dostarczy pogłębionej analizy prac Strzemińskiego, prowadząc do ujawnienia wielowymiarowości proponowanych przez niego rozwiązań. Włączone do konferencji wystąpienia sytuować będą dzieło artysty w złożonych kontekstach historycznych i teoretycznych, zmierzając do ukazania punktów krytycznych praktyki artystycznej Strzemińskiego i jego teorii obrazu. Wybrane prace Władysława Strzemińskiego zostaną zinterpretowane przez wybitnych badaczy modernizmu z Francji, Izraela, Polski, Rosji, USA i Wielkiej Brytanii. Program konferencji ułożony jest - w analogii do struktury wystawy - zgodnie z czterema wątkami tematycznymi: prawidła budowy dzieła, architektonizacja życia, powidoki śmierci i prawa dla sztuki.

The conference is the result of the retrospective exhibition Afterimages of Life. Władysław Strzemiński And Rights for Art presented at Muzeum Sztuki in Łódź, in winter 2010/2011. It is the first international academic session devoted to Strzemiński?s oeuvre since 1994.Similarly to the exhibition, the conference will be a kind of a subsequent image of the work of the outstanding modernist artist. It will provide the audience with an in-depth analysis of Strzemiński?s works, aiming at revealing the multidimensional character of the solutions he proposed. The presentations included in the conference will place the artist?s work in complex historical and theoretical contexts, thus revealing the critical points in Strzemiński?s artistic practice and his theory of image. The selected works of Władysław Strzemiński will be interpreted by outstanding researchers of modernism from France, Israel, Poland, Russia, the USA and Great Britain. The conference programme has been arranged - by analogy to the structure of the exhibition - in accordance with the four thematic threads: rules of construction of a work, architectonisation of life, afterimages of death and rights for art.

Jean-François Chevrier-FRA / Ekaterina Degot-RUS / Mick Finch-GBR
Łukasz Kiepuszewski-POL / Esther Levinger ISR / Steven Mansbach-USA
John Milner-GBR / Luiza Nader-POL / Michael Newman-GBR
Brandon Taylor-GBR / Andrzej Turowski - FRA POL